ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Останні додані

 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  Монографія містить результати дослідження освітніх систем держав світу ХХІ століття. У п’яти розділах монографії представлено групи країн світу з різним рівнем економічного розвитку: держави Великої сімки, високорозвинені ...
 • Губар, М. Г.; Hubar, M. (Основа, 2018)
  Фольклор - це не просто культурна пам’ятка минулого, але пам’ятка в змінах і динамці. Автентичний фольклор зазнає змін. Якщо раніше фольклор становив частку утилітарної, обрядової творчості, то зараз він не несе на собі ...
 • Куйбіда, В. В.; Kuibida, V. (Гавришенко В. М., 2017)
  У монографії розглянуто процес становлення, рівень об’єктивності, структуру і значення народної зоології, зроблено порівняльний аналіз наукової і народної природничої термінології в системі природничих наук, простежено ...
 • Куйбіда, В. В.; Kuibida, V. (Майдаченко І. В., 2017)
  Дитячі ігри і розваги м. Переяслава кінця ХІХ – початку ХХ ст. є важливою складовою регіональної, української та світової культури. Занурення в ігрову стихію народної творчості, яка акумулювала історичний шлях народу, ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2018)
  У навчальному посібнику з позицій сучасного осмислення філософської світової скарбниці у сукупності всіх її складових (філософії, логіки, етики, естетики, релігієзнавства, соціології) ведеться змістовне викладення матеріалу ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L.; Юхименко, Н. Ф.; Yukhymenko, N. (КСВ, 2018)
  У методичних рекомендаціях з позицій сучасного осмислення філософської світової скарбниці та сутності наукового пізнання ведеться змістовне викладення матеріалу відповідно до навчальної програми з філософії освіти і науки. ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2018)
  У методичних рекомендаціях подаються теми, передбачені навчальною програмою з соціології для студентів вищих навчальних закладів та методичні поради до практичних занять. Визначено ключові поняття і питання для самостійного ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2018)
  In methodical recommendations, from the standpoint of modern understanding of the philosophical world treasury is a meaningful presentation of the material in accordance with the curriculum on philosophy. The key concepts ...
 • Тірбах, Л. В.; Tirbakh, L. V. (Сердюк В. Л., 2017)
  У даній частині монографії охарактеризовано регіональний ринок праці; глобальні виклики; проаналізовано: європейський вектор розвитку країн; високотехнологічний розвиток реального сектора економіки; університети світового ...
 • Невідомий автор (Сердюк В. Л., 2017)
  У монографії охарактеризовано глобальні виклики; проаналізовано: європейський вектор розвитку країн; високотехнологічний розвиток реального сектора економіки; університети світового рівня, освіту вищого ґатунку; розвиток ...
 • Базилевич, Н. О.; Bazylevych, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Спортивна метрологія» з метою забезпечення систематизації і поглиблення знань студентів зі спортивної метрології для самостійного оволодіння ...
 • Базилевич, Н. О. (Домбровська Я. М., 2018)
  Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Спортивна метрологія» з метою забезпечення систематизації і поглиблення знань студентів зі спортивної метрології для оволодіння методичними ...
 • Базилевич, Н. О.; Bazylevych, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Спортивна метрологія» з метою забезпечення систематизації і поглиблення знань студентів зі спортивної метрології для оволодіння теоретичними ...
 • Ісак, Л. М.; Isak, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  У навчальному посібнику наведено методичні рекомендації щодо виконання і організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні технології». В посібнику пропонуються студенту завдання з поясненнями та питання ...
 • Шевчук, Л. Д.; Shevchuk, L.; Ісак, Л. М.; Isak, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  Робоча програма складена відповідно до Галузевого стандарту інформатичної підготовки студентів філологічних факультетів, для студентів, які здобувають ОКР «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова).
 • Ісак, Л. М.; Isak, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  У навчальному посібнику наведено лабораторні роботи по застосуванню інформаційних технологій в освітньому процесі, окреслено напрями практичного застосування комп’ютерної техніки з метою інтенсифікації навчально-пізнавальної ...
 • Шевчук, Л. Д.; Shevchuk, L.; Ісак, Л. М.; Isak, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні аспекти застосування інформаційних технологій в освітньому процесі, окреслено напрями практичного застосування комп’ютерної техніки з метою інтенсифікації навчально-пізнавальної ...
 • Хомич, В. Ф.; Khomych, V.; Ісак, Л. М.; Isak, L.; Ісак, О. С.; Isak, O. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010)
  У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні аспекти застосування інформаційних технологій в освітньому процесі, окреслено напрями практичного застосування комп’ютерної техніки з метою інтенсифікації навчально-пізнавальної ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Харченко, Н. А.; Kharchenko, N.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2017)
  У навчально-методичному посібнику запропоновано зміст і методику проведення практичний занять з фахової дисципліни «Безпека життєдіяльності». Для студентів спеціальності 6.020302 Історія вищих педагогічних навчальних ...
 • Носаченко, В. М.; Nosachenko, V.; Розсоха, А. П.; Rozsokha, A. (Кравченко Я. О., 2018)
  Монографія присвячена проблемі формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії в процесі фахової підготовки. У дослідженні виявлено й конкретизовано особливості та стан сформованості картографічної ...

View more