Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Recent submissions

 • Навальна, М. І.; Navalna, M. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті проаналізовано тематичні групи нових відабревіатурних утворень, визначено їхню частиномовну належність та стилістичну роль у мові української газетної періодики, указано на особливостях редагування цих лексем. У ...
 • Єфименко, О.; Yefymenko, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті на основі аналізу періодики розглянуто вживання словосполук на євроінтеграційну тематику. Проаналізовані статті в газетах: «Демократична Україна», «День», «Дзеркало тижня», «Європейська правда», «Свобода», «Сегодня», ...
 • Бугайова, О.; Buhaiova, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті окреслено ряди спільнокореневих слів, які використовують у різних тематичних групах соціальної реклами, визначено роль семантичних лексико-словотвірних полів у досягненні іллокутивної мети соціорекламної ком ...
 • Шеремет, А.; Sheremet, A. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті розглянуті актуальні тенденції вживання фемінативів у заголовках сучасних інтернет-новин. Фемінативи є потужним інструментом текстів заголовку, який фокусує увагу читача на темі новини та спрямовує далі до ...
 • Овсієнко, А. С.; Ovsiienko, A. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті розглянуто метафору, яка виступає одним із найважливіших компонентів друкованих та електронних комунікацій. У дослідженні констатовано, що в інформаційному просторі велику роль відіграють засоби масової ...
 • Молоткіна, Ю. О.; Molotkina, Yu. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті аналізуються новітні лексеми іншомовного походження, які були запозичені зі спортивної лексики англійської мови, а саме зі сфери футбольних термінів. Проблема проникнення англіцизмів в українську мову є актуальною ...
 • Шинкар, Т. С.; Shynkar, T. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті з’ясовано, що оказіоналізми, або індивідуально-авторські новотвори, є різновидом неологізмів. У 70–80-х роках ХХ ст. мовознавці зазначали, що індивідуальні неологізми в публіцистичному стилі, зокрема в мові ...
 • Калужинська, Ю. В.; Kaluzhynska, Yu. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті проаналізовано засоби створення негативної оцінки на матеріалах газети «Україна молода». Визначено, що негативнооцінна лексика активно функціонує на сторінках сучасних газет. Саме вона покликана створити в ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень сучасних тенденцій лінгвістичних засад документознавства, видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2018)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень сучасних тенденцій лінгвістичних засад документознавства, видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та ...
 • Горденко, С. І.; Hordenko, S. (2019)
  У статті визначено основні здобутки професора агрономії Харківського університету Анастаса Єгоровича Зайкевича, щодо становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні. Доведено виняткове значення ...
 • Бокшиц, О. М.; Bokshyts, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  Можемо погодитися, що здоров’я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність в людському тілі хвороби, а й комфортне психологічне самопочуття, гарний настрій, високий рівень пристосування до соціуму та благополуччя. Здоров’я ...
 • Бокшиц, О. М.; Каменська, І. С.; Bokshyts, O.; Kamenska, I. (Лисенко М. М., 2019)
  У статті розкрито процес організації вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» майбутніми фахівцями з охорони праці. Обґрунтовано її змістове наповнення, а також визначено роль дисципліни у процесі професійно-педагогічної ...
 • Горденко, С. І.; Hordenko, S. (Ліха-Прес, 2019)
  Вища аграрна освіта має свою історію, яка нерозривно пов’язана з її політичним, економічним, соціальним і культурним життям. Особливого інтересу набуває період ХІХ початку ХХ ст., коли під впливом змін у суспільно-політичному, ...
 • Сергійчук, О. М.; Сембрат, А. Л.; Serhiichuk, O.; Sembrat, A. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу «Педагогіка і психологія». У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні основи навчальної дисципліни «Педагогіки і психології»: предмет та завдання педагогіки, ...
 • Шапран, О. І.; Сергійчук, О. М.; Танана, С. М.; Shapran, O.; Serhiichuk, O.; Tanana, S. (Домбровська Я. М., 2019)
  У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні основи навчальної дисципліни «Методика викладання товарознавства» з урахуванням державних стандартів та інтеграції національної вищої освіти в європейський освітній ...
 • Круцевич, Т. Ю.; Пангелова, Н. Є.; Krutsevych, T.; Panhelova, N. (НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017)
  У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, ...
 • Круцевич, Т. Ю.; Пангелова, Н. Є.; Krutsevych, T.; Panhelova, N. (НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017)
  У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, ...
 • Каменська, І. С.; Бокшиц, О. М.; Kamenska, I.; Bokshyts, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  Посібник відповідає чинній програмі з дисципліни «Охорона праці в галузі». Навчально-методичний посібник містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми курсу, практичні завдання, запитання до контролю ...

Search DSpace

Browse

My Account