eHSUPIR

Книговидання в Україні у ХІХ ст. (інформаційно-комунікаційний підхід)

Show simple item record

dc.contributor.author Довжук, І.
dc.contributor.author Dovzhuk, І.
dc.contributor.author Січкаренко, Г.
dc.contributor.author Sichkarenko, Н.
dc.date.accessioned 2023-03-27T08:48:50Z
dc.date.available 2023-03-27T08:48:50Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Довжук І. Книговидання в Україні у ХІХ ст. (інформаційно-комунікаційний підхід) / І. Довжук, Г. Січкаренко // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. / Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. В. Орлик (голов. ред.), В. В. Куйбіда, А. М. Зленко [та ін.]. ‒ Переяслав (Київ. обл.) : УГСП, 2022. ‒ Вип. 17. ‒ С. 60‒83. uk_UA
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/6979
dc.description.abstract У статті розглядаються найважливіші проблеми книговидання в Україні ХІХ ст. з точки зору інформаційно-комунікаційного підходу. Поширення книгодрукування наука визначає як другу інформаційну революцію. Це докорінно змінило суспільство, сприяючи його швидкому розвитку. В умовах переходу України до інформаційного суспільства актуалізується завдання переосмислення історичних процесів, пов’язаних з інформатизацією, для узагальнення накопиченого досвіду. Мета дослідження – висвітлення особливостей книговидання в Україні ХІХ ст. через призму інформаційно-комунікаційного підходу. Завдання – показати специфіку першого та другого етапів розвитку книгодрукування та аналіз його ролі у формуванні інформаційно-комунікаційного простору суспільства. У XIX столітті українське книговидання отримало свій подальший розвиток. Однак на заваді йому в Україні стала колоніальна політика Російської імперії, яка прагнула проводити асиміляторську політику щодо українського народу та його мови. Валуєвський та Емський укази спричинили низку довготривалих негативних наслідків як для українського народу, так і для царського уряду. Українське книговидання виявило свою об’єднуючу інформаційно-комунікаційну властивість. Заборона розповсюдження та видання книг у царській Росії гальмувала поступ України, але це сприяло активізації видань у Західній Україні та за кордоном. Крім того, в Росії продовжувався розвиток друкарства, яким досить добре користувалася прогресивна інтелігенція. Книжкова комунікація створила інформаційний простір, який наблизив єдність України, перетворення українців на європейську націю, прискорив серйозні суспільно-політичні зміни. Царська Росія своїми заборонами сприяла консолідації свідомого українства та створенню широкого руху опору антиукраїнській політиці, що вилилося у визвольні змагання. The article addresses the most important issues of book publishing in Ukraine in the 19th century in terms of information and communication approach. The spread of book printing is defined by science as the second information revolution. This has radically changed society, contributing to its rapid development. In the conditions of Ukraine’s transition to the information society, the task of rethinking the historical processes related to informatization for the generalization of the accumulated experience is actualized. The purpose of the study is to highlight the features of the book publishing in Ukraine in the 19th century through prism of information and communication approach. Tasks – a re to show the specifics of the first and second stages of book printing development and analysis of its role in creating an information and communication space of society. In the 19th century, Ukrainian book publishing received its further development. However, he was hindered in Ukraine by the colonial policy of the Russian Empire, which sought to pursue an assimilationist policy toward the Ukrainian people and its language. Valuevskyi and Yemskyi decrees caused a number of longterm negative consequences for both the Ukrainian people and the tsarist government. Ukrainian book publishing has shown its unifying information and communication property. The ban on the distribution and publication of books in tsarist Russia slowed down Ukraine’s progress, but this contributed to the intensification of publications in Western Ukraine and abroad. In addition, the development of printing in Russia continued and the progressive intellectuals used it quite well. Book communication created an information space that brought the unity of Ukraine closer, the transformation of Ukrainians into a European nation, accelerated serious socio-political changes. Tsarist Russia, through its bans, contributed to the consolidation of conscious Ukrainians and the creation of a broad movement of resistance to anti-Ukrainian policies, which led to liberation struggles. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Університет Григорія Сковороди в Переяславі uk_UA
dc.subject книговидання uk_UA
dc.subject друкарня uk_UA
dc.subject українці uk_UA
dc.subject українська мова uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.subject Галичина uk_UA
dc.subject Емський указ uk_UA
dc.subject book publishing uk_UA
dc.subject printing house uk_UA
dc.subject Ukrainians uk_UA
dc.subject Ukrainian language uk_UA
dc.subject Ukraine uk_UA
dc.subject Galicia uk_UA
dc.subject Ems decree uk_UA
dc.title Книговидання в Україні у ХІХ ст. (інформаційно-комунікаційний підхід) uk_UA
dc.title.alternative Book publishing in Ukraine in the 19th century (information and communication approach) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics