eHSUPIR

Уплив методу проєктів на формування предметної компетентності з біології в учнів закладу загальної середньої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Шапран, Ю. П.
dc.contributor.author Довгопола, Л. І.
dc.contributor.author Супрунова, М.
dc.contributor.author Shapran, Yu.
dc.contributor.author Dovhopola, L.
dc.contributor.author Suprunova, M.
dc.date.accessioned 2021-11-12T12:52:15Z
dc.date.available 2021-11-12T12:52:15Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Шапран Ю. Уплив методу проєктів на формування предметної компетентності з біології в учнів закладу загальної середньої освіти / Ю. Шапран, Л. Довгопола, М. Супрунова // Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2021. - Вип. 39, т. 3. - С. 274-281. uk_UA
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/6020
dc.description.abstract У статті з’ясовано сутнісні ознаки та можливості застосування методу проєктів у процесі формування предметної компетентності з біології в учнів закладу загальної середньої освіти. Визначено мету навчального проєктування, розкрито його особливості та практичну значущість, розглянуто класифікацію проєктів (дослід- ницькі, творчі, ігрові, практико зорієнтовані, інформаційні, з безпосередньою координацією, з прихованою коор- динацією, індивідуальні, групові, мініпроєкти, короткочасні, тижневі, довготривалі, монопроєкти, інтегровані). Обґрунтовано поняття «проєктна діяльність учня», «навчальний проєкт», «учнівський дослідницький проєкт». Здійснено аналіз змісту типових навчальних програм із курсів «Біологія» та «Біологія і екологія» (рівень стан- дарту) для закладів загальної середньої освіти. Запропоновано рекомендації щодо впровадження методу проєк- тів в освітній процес закладів означеного типу. У процесі вивчення курсу «Біологія» в 6-му класі впроваджено освітню технологію навчання – метод проєктів за такими темами: «Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення, дихання, рухи рослин», «Уплив світла на ріст рослин», «Умови вирощування рослини», «Уплив абіотичних факторів на будову листків стріло- листа звичайного» тощо. Запропоновано тематику творчих дослідницьких проєктів. За результатами проведе- ного аналізу генези проблеми обґрунтовано й експериментально доведено ефективність упровадження методу проєктів в освітній процес закладів загальної середньої освіти, що сприятиме підвищенню рівня сформованості знаннєвого компонента предметної компетентності здобувачів середньої освіти. Результативність проведеної роботи доведено шляхом порівняння результатів констатувального й формувального експериментів. У процесі дослідження зафіксовано, що початковий, середній, достатній і високий рівні знань в експериментальних групах виявили 3,6%, 28,6%, 35,7% і 32,1% респондентів, а в контрольних ‒ 20,7%, 34,5%, 27,6%, 17,2% відповідно. The article clarifies the essence and objectives of the application of the project method in the process of biology competence forming in students of general secondary education. The purpose of educational design is determined, its features and practical value are revealed, the classification of projects is considered. The concepts of “student project activity”, “educational project”, “student research project” are substantiated. An analysis of the content of standard curricula for the courses “Biology” and “Biology and Ecology” (standard level) for general secondary education is done. Recommendations for the introduction of the project method in the educational process of institutions of this type are offered. In the process of studying the course “Biology” of the 6th grade educational learning technology is introduced, which is a method of projects on the topics, such as: “Photosynthesis as a characteristic feature of plants, nutrition, respiration, plant movements”, “Influence of light on plant growth”, “Plant growing conditions” and “Influence of abiotic factors on the structure of arrowheads”, etc. The topics of creative, research projects are indicated. According to the results of the analysis of the genesis of the problem, the effectiveness of the introduction of the project method in the educational process of general secondary education is substantiated and experimentally proved, which will increase the level of knowledge component of subject competence of secondary education. In the course of the research it was recorded that 3,6%, 28,6%, 35,7% and 32,1% of respondents have the initial, average, sufficient and high levels of knowledge in the experimental groups, and in the control groups – respectively: 20,7%, 34,5%, 27,6%, 17,2%. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject метод проєктів uk_UA
dc.subject здобувачі середньої освіти uk_UA
dc.subject біологія uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.subject заклад загальної середньої освіти uk_UA
dc.subject project method uk_UA
dc.subject applicants for secondary education uk_UA
dc.subject biology uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject general secondary education institution uk_UA
dc.title Уплив методу проєктів на формування предметної компетентності з біології в учнів закладу загальної середньої освіти uk_UA
dc.title.alternative The influence of the project method on the formation of subject competence in biology in general secondary education institution pupils uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics