eHSUPIR

Geographical distribution, habitats and modern state of Carlina cirsioides (Asteraceae) populations

Show simple item record

dc.contributor.author Melnyk, V.
dc.contributor.author Kovalchuk, I.
dc.contributor.author Dovhopola, L.
dc.contributor.author Shapran, Yu.
dc.contributor.author Мельник, В. І.
dc.contributor.author Ковальчук, І. О.
dc.contributor.author Довгопола, Л. І.
dc.contributor.author Шапран, Ю. П.
dc.date.accessioned 2021-11-12T09:42:15Z
dc.date.available 2021-11-12T09:42:15Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Melnyk V. I. Geographical distribution, habitats and modern state of Carlina cirsioides (Asteraceae) populations / V. I. Melnyk, I. O. Kovalchuk, L. I. Dovhopola, Y. P. Shapran // Biosystems Diversity. - 2021. - № 29 (1). - P. 17–27. - doi:10.15421/012103 uk_UA
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/6017
dc.description.abstract The study of the current state and habitats of rare and threatened species of plants is a relevant task of ecological research. The paper presents the results of the study of systematic position, habitats and modern state of populations of a rare species in- cluded in the Red DataBook of Ukraine Carlina cirsioides Klokov (=C. acaulis L.). Carlina cirsioides is well-known to European phytosozologists as an endemic and relic species of the Flora of Ukraine. At the same time, the species independence of this taxon is not recognized by the authors of monographs on the Carlina genus and by the authors of “Flora Europaea”. Comparative morphological, chorological and ecological-coenotic analyses do not give sufficient reasons to consider C. cirsioides described by Klokov as a separate species, endemic and relic species of the Flora of Ukraine. According to the morphological traits, the speci-mens from the lowland part of Ukraine belong to the C. acaulis caulescens subspecies, which is distributed mostly in the lowlaand regions of Europe. Ecological-coenotic conditions of habitats of C. acaulis in the plains of Ukraine are different from those in the mountain regions and are close to the plains habitats of this species in Central Europe. Steppe communities of class Festuco- Brometea, of which C. acaulis is component in the plains part of Ukraine, are close to xerothermic herbaceous communities of Central Europe; forest communities of Erico-Pinetea with C. cirsioides in Ukrainian Polissia and the North-East Poland are very сlose by floristic composition. The removal of separate species status of the plains populations of C. acaulis near the eastern border of the range does not at all downplay its sozological significance. Taking into account the low number of C. acaulis in the Volhy- nian-Podolian Upland and in the Polesian Lowland, all localities of this species in the lowland part of the range in Ukraine must be taken under protection in situ. Вивчення сучасного стану та місць проживання рідкісних та зникаючих видів рослин є актуальним завданням екологічних досліджень. У роботі представлено результати дослідження систематичного положення, місць проживання та сучасного стану популяцій рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України Carlina cirsioides Klokov (=C. acaulis L.). Carlina cirsioides добре відома європейцям як ендемік і реліктовий вид флори України. У той же час видова незалежність цього таксона не визнається авторами монографій про рід Carlina та авторами «Flora Europaea». Порівняльний морфологічний, хорологічний та еколого-ценотичний аналізи не дають достатніх підстав вважати C. cirsioides, описаного Клоковим, окремим видом, ендеміком та реліктовим видом флори України. За морфологічними ознаками екземпляри з низинної частини України належать до підвиду C. acaulis caulescens, який поширений здебільшого у низовиннних регіонах Європи. Еколого-ценотичні умови проживання C. acaulis на рівнинній території України відрізняються від гірських районыв і близькі до рівнинних місць проживання цього виду в Центральній Європі. Степові громади класу Фестуко- Близькі до ксеротермних трав'янистих угруповань Центральної Європи; лісові угруповання Erico-Pinetea з C. cirsioides в Українському Поліссі та Північно-Східній Польщі дуже близькі за флористичним складом. Видалення статусу окремих видів рівнинних популяцій C. acaulis поблизу східного кордону ареалу зовсім не применшує його созологічного значення. Враховуючи низьку чисельність C. acaulis у Волино-подільській височині та на Поліській низовині всі локалітети цього виду в низинній частині ареалу України мають бути взяті під місцеву охорону. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject rare species uk_UA
dc.subject flora uk_UA
dc.subject systematic position uk_UA
dc.subject range uk_UA
dc.subject communities uk_UA
dc.subject protection uk_UA
dc.subject рідкісні види uk_UA
dc.subject флора uk_UA
dc.subject систематична позиція uk_UA
dc.subject діапазон uk_UA
dc.subject громади uk_UA
dc.subject захист uk_UA
dc.title Geographical distribution, habitats and modern state of Carlina cirsioides (Asteraceae) populations uk_UA
dc.title.alternative Географічне поширення, місця проживання та сучасний стан популяцій Carlina cirsioides (Asteraceae) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics