eHSUPIR

Семантичні універсалії «картини світу» майбутніх психологів-консультантів

Show simple item record

dc.contributor.author Сергєєнкова, О. П.
dc.contributor.author Каліщук, С. М.
dc.contributor.author Заболотна, Т. В.
dc.contributor.author Serhieienkova, O.
dc.contributor.author Kalishchuk, S.
dc.contributor.author Zabolotna, T.
dc.date.accessioned 2021-10-28T08:20:56Z
dc.date.available 2021-10-28T08:20:56Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Сергєєнкова О. Семантичні універсалії «картини світу» майбутніх психологів-консультантів / О. Сергєєнкова, С. Каліщук, Т. Заболотна // Психолінгвістика = Психолингвистика=Psycholinguistics : зб. наук. пр. / редкол.: Л. О. Калмикова (голов. ред.), М. І. Навльна, Н. В. Харченко ; відп. ред.: Х. С. Кючуков, І. В. Волженцева, К. І. Мізін [та ін.] ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди". - Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. - Вип. 29 (1). - С. 167-192. uk_UA
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/5964
dc.description.abstract Вступ. Отриманий і зафіксований в «картині світу» досвід взаємодії майбутнього психолога-консультанта зі світом «упаковується» в спеціальні мовні структури – семантичні універсалії. Семантичні універсалії мають мовний вираз та відкриваються як смисл. «Картина світу» як стабільно- динамічна система виконує спонукальну й орієнтовну функції і виступає внутрішнім планом діяльності майбутнього психолога-консультанта. Задана властивість «картини світу» до реконструкції викликає дослідницький інтерес до моделювання методів змістового її опису як системи смислів і координат семантичного досвіду. Мета статті – висвітлити специфіку моделювання семантичних універсалій як сукупності значень «картини світу» майбутніх психологів-консультантів. Процедура дослідження. Типом семантичного моделювання було обрано опис «вимірювателя», який реалізовувався методами визначення понять і оціночної решітки. Отримані результати опрацьовувались методом ієрархічного кластерного аналізу. Результати дослідження. Отримано систему семантичних універсалій, яка складається з 12-ти понять. В якості схеми розгляду отриманих значень були використані виміри аналізу базової категорій «образ». Отриманий в ході дослідження модельний конструкт віднесено до брамфатури. Дендрограма означила два узагальнених кластери семантичних універсалій: «ресурс та інтенція» і «динаміка», які можна розглядати в якості семантичного базису «картини світу» майбутніх психологів-консультантів. Висновки. Головні координатні крапки «картини світу» майбутніх психологів- консультантів окреслено в ході встановлення міжпонятійних зв’язків системи семантичних універсалій як тексту. Відсутність вимірів «субстанціональності» та «події» в семантичних універсаліях «картини світу» досліджуваних розкрила дефіцитність їх суб’єктивного засобу класифікувати події як відзеркалення світу на певні власні дії та нестачу актуалізації себе і своєї екзистенції. Означене положення потребує складання алгоритмів та умов моделювання розвитку системної екзистенціальної складової «картини світу» майбутніх психологів-консультантів. Introduction. The experience gained and recorded in the «worldview» of the interaction of the future psychologist-consultant with the world is «packed» into special structures – semantic universals. Semantic universals have a linguistic expression and open up as meaning. The «worldview» as a stable dynamic system performs an incentive and indicative function and acts as internal activity plan of the future psychologist-consultant. The given property of the «worldview» in reconstruction arouses research interest to modeling methods of its meaningful description as a system of meanings and the main coordinates of semantic experience. Aim. Reveal the specifics of modeling semantic universals as a set of meanings of the «worldview» of future psychologists-consultants. Research procedure. The description of the «meter» was chosen as the type of semantic modeling. It was implemented by the methods of definition of concepts and evaluation grid. The obtained results were processed by the method of hierarchical cluster analysis. Results. The system of semantic universals is obtained, which consists of 12 concepts. As a scheme for their description, measurements of the basic categories «image» were used. The dendrogram designated two generalized clusters of semantic universals: «resource and intention» and «dynamics», which can be considered as the semantic basis of the «worldview» of future psychologists-consultants. Conclusion. The main coordinate points of the «worldview» of future psychologists- consultants are formulated during the establishment of inter-conceptual relations of the system of semantic universals as a text. The lack of measurements of «substantiality» and «event» in the semantic universals of the «worldview» under study revealed the scarcity of their subjective way of classifying events as a response of the world to certain actions and lack of actualization of oneself and one’s existence. The indicated position requires the compilation of algorithms and modeling conditions for the development of the systemic existential component of the «worldview» of future psychologists-consultants. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Домбровська Я. М. uk_UA
dc.relation.ispartofseries ;Вип. 29 (1)
dc.subject «картина світу» uk_UA
dc.subject семантичні універсалії uk_UA
dc.subject смисл uk_UA
dc.subject текст uk_UA
dc.subject майбутній психолог-консультант uk_UA
dc.subject «worldview» uk_UA
dc.subject semantic universals uk_UA
dc.subject meaning uk_UA
dc.subject text uk_UA
dc.subject future psychologists-consultants uk_UA
dc.title Семантичні універсалії «картини світу» майбутніх психологів-консультантів uk_UA
dc.title.alternative Semantic universals of the «worldview» of future counseling psychologists uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics