eHSUPIR

Innovative approaches of vocational training of skilled workers in metal processing in the vocational-technical schools

Show simple item record

dc.contributor.author Вайнтрауб, М. А.
dc.contributor.author Vaintraub, M.
dc.date.accessioned 2021-02-22T12:50:01Z
dc.date.available 2021-02-22T12:50:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Wеintraub M. Innovative approaches to vocational training of skilled workers in metal processing in the vocational-technical schools / M. Wеintraub // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць / Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [редкол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2014. - Вип. 8. - С. 74-80. uk_UA
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/5647
dc.description.abstract The article justified and developed ways to enhance the skills of future workers in metal processing in vocational education during the school industrial and educational process. The content of teaching and production of material in the exposition of discipline should pay more attention to the theory of invention and development of motor coordination, study and review of current monitoring systems for metal contact, to improve the integral development education. In the current socio-economic conditions have changed requirements for quality teaching and the production process in vocational and technical schools. New requirements for the quality of training of skilled workers made it necessary to seek ways and means to optimize the educational, industrial and educational process. The urgency of this social problem is caused by changes in science and industry, which cause changes in teaching students in their teaching and industrial practice. The growth of intellectual and creative work in modern manufacturing requires a student to enter the high level of general education and special knowledge on the basis of competence-based approach, which provides for the formation of modern professional competencies and socio-commutative personality traits associated with the preparedness of vocational and technical schools for professional work in public production. During pedagogical experiment, implemented on the basis of professional technical educational institutions of Ukraine from 2005 to 2014 years to introduce new technologies designing content workers seasoned professional training of qualified engineering and metalworking areas, a group of numbers involved in the experiment of teachers and trainers using the ranking method, identified six main indicators of formation of professional competence of skilled workers: motivation for professional growth in the chosen specialty; general professional and professional knowledge and skills; organization; diligence; level of technical skills; possession algorithms metalworking process; self-assessment of professional and personal qualities The dynamics of professional competence in skilled workers for certain basic indicators as a result of the introduction of pedagogical training system with the introduction of innovative technologies was positive, as evidenced by the data of final assessments of progress, the result of the qualifying test papers, written examination papers (creative, theses, projects), manufacturing specifications, testing the knowledge of persons receiving vocational training. У статті обґрунтовано і розкрито результативність професійної підготовки кваліфікованих робітників з обробки металу. У сучасних соціально-економічних умовах змінилися вимоги до якості викладання і виробничої практики в професійно-технічних навчальних закладах. Нові вимоги до результативності підготовки кваліфікованих робітників зумовили необхідність пошуку шляхів оптимізації освітнього процесу. Актуальність цієї соціальної проблеми спричинена змінами в науці та промисловості, які викликають зміни в підготовці кваліфікованих робітників. Зростання інтелектуальної і творчої праці в сучасному виробництві вимагає від робочих високого рівня загальноосвітніх і спеціальних знань на основі компетентнісного підходу, який передбачає формування сучасних професійних компетенцій і соціально-комунікативних рис особистості, пов'язаних з готовністю до професійної діяльності в суспільстві та житті. У педагогічному експерименті, проведному на базі професійно-технічних навчальних закладів України з 2005 по 2014 рр., впроваджено нові технології навчання у зміст професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної та металообробної галузей. Група викладачів і майстрів виробничого навчання, яка брала участь в експерименті, за допомогою методу ранжування визначила шість основних показників формування професійної компетентності кваліфікованих робітників: мотивація до професійного зростання в обраній спеціальності; загальнопрофесійні та професійні знання і вміння; організація; працьовитість; рівень технічних навичок; володіння алгоритмами процесу металообробки; самооцінка професійних і особистісних якостей. Позитивну динаміку сформованих рівнів професійної компетентності кваліфікованих робітників за основними показниками в результаті впровадження описаної педагогічної системи професійної підготовки під час експерименту з включенням інноваційних технологій (на компетентнісному, суб'єктно-діяльнісному, інтегровано розвивальному підходах) підтвердили: дані підсумкових оцінок успішності у вітчизняних професійно-технічних навчальних закладах; результати виконання кваліфікаційних пробних і письмових екзаменаційних робіт (творчих, дипломних робіт, проектів), виробничих характеристик, рівень знань осіб, які отримують професійну освіту. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject професійна компетентність uk_UA
dc.subject інноваційні підходи uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject металообробка uk_UA
dc.subject професійно-технічні навчальні заклади uk_UA
dc.subject professional competence uk_UA
dc.subject innovative approaches uk_UA
dc.subject training uk_UA
dc.subject metal uk_UA
dc.subject vocational schools uk_UA
dc.title Innovative approaches of vocational training of skilled workers in metal processing in the vocational-technical schools uk_UA
dc.title.alternative Інноваційні подходи професійної підготовки кваліфікованих робітників з металообробки в професійно-технічних навчальних закладах uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics