ePHSHEIR

Browsing Посібники by Issue Date

Browsing Посібники by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ніколаєнко, Д. В.; Nikolaienko, D. (ВЛАДОС, 2001)
  В учебном пособии обобщен и переосмыслен практический и теоретический опыт рекреационной географии России, проанализированы современные концепции специалистов СНГ и дальнего зарубежья. На основании богатого педагогического, ...
 • Базалук, О. О.; Bazaluk, O. (Наукова думка, 2002)
  Категория “сущность” раскрывает внутреннее содержание предмета исследования в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Поэтому анализ сущности человеческой жизни — это анализ многообразных и противоречивых ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Сторожинецька районна друкарня, 2004)
  Пропонована збірка творів старшого викладача ДВНЗ "Переялав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Губаря Миколи Григоровича може використовуватися на всіх рівнях підготовки музиканта-виконавця. ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Музична Україна, 2007)
  Збірка містить обробки українських народних пісень та авторські твор, що стилізованів народній манері, в супроводі баяна. Розрахована як для професійних виконавців, так і для широкого загалу любителів народгноїґ пісні.
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Музична Україна, 2007)
  Збірка містить дві обробки народних мелодій , варіації на естрадний шлягер та оригінальну композицію - дитячу сюїту "Казка" в чотирьох частинах ("Кікімора у лісі", "Старий замок", "Танець лісовика", "Яга в ступі").
 • Куйбіда, В. В.; Kuibida, V.; Гаврись, Г. Г.; Havrys, H.; Лопатинська, В. В.; Lopatynska, V. (Київ, 2007)
  У посібнику містяться відомості про матеріали, обладнання, хід виконання завдань, наведено перелік та тлумачення найго­ ловніших термінів, я к і зустрічаються при визначенні тварин; подано таблиці визначення різних ...
 • Білобровко, Т. І.; Борисова, Л. В.; Bilobrovko, T.; Borysova, L. (б. в., 2008)
  Узагальнений теоретичний та практичний матеріал з управлінського документування, розроблений за модульно-рейтинговою системою та методичні рекомендації й поради до вивчення курсу. Призначено для магістрантів ніслядинломної ...
 • Грицяк, Н. В.; Дем'яненко, Б. Л.; Дем'яненко, В. М.; Hrytsiak, N. V.; Demianenko, B.; Demianenko, V. (Софія-А, 2008)
  У навчальному посібнику відповідно до концепції гуманітарної освіти, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти України та до програми навчальної дисципліни «Політологія» для вищих навчальних закладів України у ...
 • Білобровко, Т. І.; Панченко, В. О.; Bilobrovko, T.; Panchenko, V. (СКД, 2009)
  У посібнику висвітлено філософський аспект управління закладом освіти в Україні в умовах реформування. Для магістрантів спеціальності 8.000009 "Управління навчальним закладом".
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2009)
  Курс лекцій містить систематизований виклад історії Середньовіччя. Перший том висвітлює процес переходу від античності до Середньовіччя, починаючи з кризи і падіння Західної Римської імперії та утворення варварських ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (СКД, 2010)
  У навчальному посібнику (частина 2) викладено теоретико-методологічні основи курсу «Естетика» відповідно до програми для ВНЗ та ви¬мог Міністерства освіти та науки України в напрямі Болонського процесу. У доступній та ...
 • Хомич, В. Ф.; Khomych, V.; Ісак, Л. М.; Isak, L.; Ісак, О. С.; Isak, O. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010)
  У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні аспекти застосування інформаційних технологій в освітньому процесі, окреслено напрями практичного застосування комп’ютерної техніки з метою інтенсифікації навчально-пізнавальної ...
 • Базалук, О. О.; Bazaluk, O.; Юхименко, Н. Ф.; Yukhymenko, N. (Кондор, 2010)
  Пропонований навчально-методичний посібник стандартизований за вимогами болонського процесу та кредитно-модульної системи навчання для вищих навчальних закладів України. Автори доступно окреслюють поле дії філософії ...
 • Білобровко, Т. І.; Кожуховська, Л. П.; Bilobrovko, T.; Kozhukhovska, L. (б. в., 2010)
  У посібнику узагальнено теоретичний та практичний матеріал із маркетингу освіти, розроблено методичні рекомендації й поради до вивчення курсу. Розрахований на магістрантів відділення післядипломної освіти зі спеціальності ...
 • Степаненко, В. М.; Stepanenko, V. (Кузьмичова Р. Ю., 2010)
  У навчальному посібнику узагальнено знання та викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії та методики викладання футболу: історія виникнення і розвитку футболу у світі і в Україні; суть і характеристика ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2010)
  Другий том курсу лекцій "Історія середніх віків" присвячений періодам зрілого (його часто називають ще високим)та пізнього Середньовіччя і включає 20 тисяч лекцій. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, ...
 • Палатний, І. А.; Palatnyi, I, (Кузьмичова Р. Ю., 2010)
  У запропонованому навчальному-методичному посібнику надаються рекомендації щодо методики навчання елементам техніки та тактики подолання природних перешкод у туристському поході, приводяться правила змагань зі спортивного ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (СКД, 2011)
  Репертуарний посібник для гармоністів-професіоналів та любителів, а також для викладачів та студентів народознавчого, музичного і музично-педагогічного фахового спрямування з предмету „Українська народна музична творчість”. ...
 • Сігаєва, Л. Є.; Білобровко, Т. І.; Кожуховська, Л. П.; Sihaieva, L.; Bilobrovko, T.; Kozhukhovska, L. (СКД, 2011)
  У методичному посібнику розглядаються проблеми методики та методології організації наукових досліджень. Наука визначена як система знань; подано методологію наукового пошуку; уточнено методи наукового дослідження та ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2011)
  У практикумі вміщені методичні рекомендації до 15 тем з історії Середньовіччя, основна і додаткова література до них, теми наукових рефератів, уривки з основних джерел, які допоможуть зрозуміти процес зародження, розвитку, ...

Search DSpace


Browse

My Account