ePHSHEIR

Сучасна інженерно-педагогічна освіта: інтегровано розвивальний підхід

Show simple item record

dc.contributor.author Вайнтрауб, М. А.
dc.contributor.author Vaintraub, M.
dc.date.accessioned 2020-11-11T17:17:06Z
dc.date.available 2020-11-11T17:17:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Вайнтрауб М. А. Сучасна інженерно-педагогічна освіта: інтегровано розвивальний підхід / М. А. Вайнтрауб // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем = Interdisciplinary studies of complex systems : [зб. наук. праць]. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2017. – №10-11. - С. 96-104. uk_UK
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/5046
dc.description.abstract У статті висвітлено проблему інженерних досліджень та освіти вчителів, необхідність розробки методології підвищення професійного розвитку нетрадиційних студентів інженерно-педагогічних навичок під час навчання у Педуніверситеті. У зв'язку з цим вивчено сучасний ефективний інтегрований науковий підхід до розробки інноваційних технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів інженерно-педагогічного спрямування. Акцентована увага на впровадженні концепції інтегрованого підходу до розвитку, інтегрованого міждисциплінарного методу розвитку освіти, інтегрованої розвиваючої освіти; фактори, що забезпечують вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з використанням принципів, методів та технологій, що заохочують творчість, розвиток особистісних якостей, використання інноваційних освітніх технологій, пов'язаних з винаходами, раціоналізація. У статті приділено увагу компетенціям, які можуть бути сформовані у студентів педагогічного університету шляхом запровадження специфічних навчальних принципів, пов'язаних з інженерними принципами та педагогічною культурою, інженерно-педагогічним мисленням, здатністю викладати та виконувати роботи на сьогоднішній день в галузі технічних досягнень, зокрема застосовуючи теоретичні знання для вирішення практичних задач. The article highlights the problem engineering studies and teacher education, the need to develop a methodology to enhance professional development of non-traditional students of engineering and pedagogical skills during their training at Pedagogical University. In this regard studied modern e cient integrated scienti c approach for developing innovative technologies in the educational process of higher educational institutions of engineering and pedagogical direction. The attention is focused on the introducti- on of the concept of integrated developmental approach , integrated interdisciplinary method of developing education , integrated developing education ; factors that ensure the improvement of training of future specialists with the principles, methods and techni- ques that encourage creativity, development of personal qualities, the use of innovative educational technologies related inventions, rationalization. The paper paid attention competencies that can be formed in a pedagogical universi- ty students through the introduction of speci c training related engineering principles and pedagogical culture engineering and pedagogical thinking, the ability to teach and perform work to date equipment and technology achievements, e ectively apply theoretical knowledge to solve practical problems. uk_UK
dc.language.iso other uk_UK
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова uk_UK
dc.subject принцип інтегрованого розвивального підходу uk_UK
dc.subject студенти uk_UK
dc.subject навчання uk_UK
dc.subject інженерно-педагогічна освіта uk_UK
dc.subject integrated developmental approach principle uk_UK
dc.subject students uk_UK
dc.subject training uk_UK
dc.subject factors engineering and teacher education uk_UK
dc.title Сучасна інженерно-педагогічна освіта: інтегровано розвивальний підхід uk_UK
dc.type Article uk_UK


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics