ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, L. (КСВ, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Основні напрями сучасної філософської думки» містять тематичний план, сітку годин і робочу програму відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, N. (КСВ, 2019)
  Навчально-методичний посібник містять тематичний план, сітку годин і робочу програму з курсу «Педагогічна та професійна етика» відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне практичне ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, L. (КСВ, 2019)
  Посібник з курсу «Аксіологічні основи сучасної системи освіти України» містить тематичний план, сітку годин та робочу програму відповідно до програми для університетів та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне ...
 • Левченко, Т. М.; Чубань, Т. В.; Levchenko, T.; Chuban, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчальний посібник є спробою систематизації раніше напрацьованих теоретичних і практичних інноваційних блоків з дисциплін лінгвістичного спрямування. Розрахований на студентів-бакалаврів і студентів-магістрантів філологічних ...
 • Макарчук, І. М.; Яременко, Л. М.; Makarchuk, I.; Yaremenko, L. (Талком, 2020)
  У статті розглядаються теоретичні аспекти заробітної плати як соціально-економічної категорії - як джерела грошових доходів працівників, з одного боку, і як значної частини витрат підприємства, з іншого. Визначено, що ...
 • Носаченко, В. М.; Nosachenko, V. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  Навчально-методичний посібник містить методичні рекомендації щодо основних вимог написання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра. Посібник складається з двох розділів і змістовних додатків, що представлені у ...
 • Бєлякова, С. М.; Bieliakova, S. (Домбровська Я. М., 2019)
  У дослідженні здійснено аналіз наукових праць з якого випливає, що проблема вивчення близнюків і на сучасному етапі не втратила своєї актуальності – особливе місце посідає комплекс досліджень, пов’язаних з вивченням впливу ...
 • Токмань, Г. Л.; Tokman, H. (Міленіум, 2007)
  Автор досліджує діалог між філософською лірикою українських поетів та екзистенціальною філософією. Предметом вивчення є поезія ХХ століття. Основна увага приділяється теоретичним питанням. Дослідник визначає методи ...
 • Токмань, Г. Л.; Tokman, H. (Міленіум, 2007)
  Стаття присвячена теорії та практиці літературної освіти. Діалог називають теоретичною основою літературної освіти. Обґрунтовується необхідність діалогу між педагогікою та літературознавством, між художнім текстом та ...
 • Токмань, Г. Л.; Tokman, H. (Міленіум, 2019)
  Книга присвячена методиці літературної освіти. Навчальна книга адресована студентам. Автор виклала навчальну програму, плани практичних занять, завдання для самостійного опрацювання, темарій науково-дослідних робіт. Книга ...
 • Левченко, Т. М.; Чубань, Т. В.; Levchenko, T.; Chuban, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У посібнику коротко систематизовано відомості про українських мовознавців, котрі зробили найбільший внесок у розвиток вітчизняної граматики, стилістики, культури української мови та лінгводидактики. Для науковців, викладачів, ...
 • Різник, Л. М.; Riznyk, L. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчально-методичний посібник орієнтований на підготовку студентів спеціальності 231 Соціальна робота до професійної діяльності, розкриває еволюцію теорії та практики соціальної роботи, сутність соціальної роботи як галузі ...
 • Unknown author (Міленіум, 2019)
  У посібнику представлена концепція практики студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна роботаосвітнього рівня «бакалавр». Згідно з концепцією подано навчально-методичні матеріали щодо організації й ...
 • Мазоха, Д. С.; Mazokha, D. (Міленіум, 2019)
  У навчальному посібнику соціальна робота розглядається як галузь наукових знань, що ґрунтується на системі підходів, принципів, закономірностей, які забезпечені сукупністю методів дослідження. Дослідження, що здійснюються ...
 • Мазоха, Д. С.; Mazokha, D. (Міленіум, 2019)
  Дані навчально-методичні вказівки містять основні положення про організацію, підготовку, написання та захист курсових робіт з дисципліни «Соціальна робота» навчальних закладів вищої освіти. Посібник призначений для ...
 • Трускавецька, І. Я.; Truskavetska, I. (Домбровська Я. М., 2019)
  У роботі на архівних, друкованих джерелах, історіографічній спадщині дослідників, висвітлюються передумови, особливості, основні етапи розвитку біологічної науки на межі ХІХ – ХХ ст. З’ясовано внесок вітчизняних учених ...
 • Шапран, Ю. П.; Новак, О. М.; Shapran, Yu.; Novak, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  Пропонований навчально-методичний посібник вміщує відомості про місце науки в розвитку суспільства, особливості педагогічного дослідження із охорони праці, його планування, організацію, структуру, методи, моделювання, ...
 • Навальна, М. І.; Navalna, M. (2019)
  У статті виділено найуживаніші одиниці зниженої лексики, зокрема розмовні та жаргонні слова, які проникли до мови української періодики на початку ХХІ ст., визначено їхню стилістичну роль у публіцистиці.The article highlighted ...
 • Навальна, М. І.; Navalna, M. (КСВ, 2019)
  Монографію присвячено комплексному аналізові лексики в мові сучасних українських мас-медіа. Висвітлено основні динамічні процеси в лексико-семантичній системі української мови, зокрема наголошено на дифузних процесах у ...
 • Unknown author (Ризографіка, 2019)
  Навчальний посібник розроблено для самостійної роботи та виконання практичних завдань з курсу «Діловий етикет» студентами бакалаврату спеціальності «Професійна освіта. (Документознавство)», денної та заочної форми ...

View more