ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Пангелова, Н. Є.; Красов, О. І.; Panhelova, N.; Krasov, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У навчальному посібнику розглянуті мета, завдання, організаційні та методичні особливості педагогічної практики у закладах дошкільної освіти. Надано перелік та алгоритм підготовки документів планування та звітності, ...
 • Семененко, О. Г.; Semenenko, O. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2021)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Вища математика» розроблений з метою надання методичної допомоги студентам економічних спеціальностей в процесі вивчення засад цієї дисципліни. Посібник містить робочу програму, ...
 • Танана, С. М.; Лукашевич, Ю. Л.; Tanana, S.; Lukashevych, Yu. (Домбровська Я. М., 2019)
  Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання спеціальних дисциплін (Сфера обслуговування)», що здобувають другий (магістерський) рівень вищої освіти, напряму підготовки 015 ...
 • Танана, С. М.; Tanana, S. (Домбровська Я. М., 2021)
  Посібник містить тексти та лексику спортивної тематики. Навчальні матеріали посібника розроблені у відповідності до навчальної програми для відповідних спеціальностей (програма «Англійська мова за професійним спрямуванням»). ...
 • Калмикова, Л. О.; Kalmykova, L. (Слово, 2016)
  У навчально-методичному посібнику висвітлюється методика діагностики дитячого мовлення і передбачувальні рівні його розвинутості, розкриваються психолого-педагогічні умови і принципи цілеспрямованого формування мовленнєвої ...
 • Яценко, Т. С.; Глузман, О. В.; Калашник, І. В.; Yatsenko, T.; Hluzman, O.; Kalashnyk, I. (РВВ КГУ, 2008)
  У посібнику розкрито сутність феномену психологічної смерті та його глибинно-психологічних витоків. Представлено аналіз категорії смерті у філософії, релігії та окреслено взаємозв’язок із такими явищами, як: аскетизм, ...
 • Яценко, Т. С.; Бондар, В. І.; Євтушенко, І. В.; Кононова, М. М.; Максименко, О. Г.; Yatsenko, T.; Bondar, V.; Yevtushenko, I.; Kononova, M.; Maksymenko, O. (Інновація, 2015)
  Монографія ставить проблему необхідності дослідження внутрішнього світу людини в латентних аспектах його формування, що сприяє уточненню предмету наукових досліджень психології. Висвітлюються концептуальні підходи до ...
 • Яценко, Т. С.; Бондар, В. І.; Галушко, Л. Я.; Камінська, А. М.; Педченко, О. В.; Yatsenko, T.; Bondar, V.; Halushko, L.; Kaminska, A.; Pedchenko, O. (Інновація, 2018)
  Посібник порушує проблему особливостей використання художніх творів у глибинному пізнанні психіки суб’єкта. Дослідження побудовано на теоретико-методологічних засадах психодинамічної парадигми та емпіричному матеріалі ...
 • Яценко, Т. С.; Yatsenko, T. (Інновація, 2021)
  Монография представляет результаты многолетних исследований глубинного познания психики в ее целостности, основывающихся на методе АСПП. Представлена методология процесса глубинного познания, что открывает перспективы ...
 • Яценко, Т. С.; Глузман, А. В.; Мелоян, А. Э.; Туз, Л. Г.; Yatsenko, T.; Hluzman, A.; Meloian, A.; Tuz, L. (Вища школа-XXI, 2010)
  Монография написана в ракурсе психодинамической теории. Исследовательские выводы построены на эмпирическом материале глубинной психокоррекции, полученном в процессе активного социально-психологического обучения. Освещены ...
 • Яценко, Т. С.; Yatsenko, T. (Інновація, 2019)
  Монографія презентує найважливіші результати сорокарічних досліджень у галузі глибинного пізнання психіки в її цілісності (свідоме/несвідоме) шляхом розкриття мотиваційно-смислового потенціалу архаїчного спадку людства в ...
 • Ніколаєв, Л. О.; Романенко, Н.; Nikolaiev, L.; Romanenko, N. (The Academy of Management and Administration in Opole, 2020)
  Автори представляють практичний досвід використання коучингових методів, які допомагають активізувати внутрішні ресурси особистості. У статті розглядається проблема мотивації студентів в сучасних умовах, позитивні та ...
 • Довжук, І. В.; Dovzhuk, I. (Домбровська Я. М., 2020)
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія документознавства» передбачає набуття студентами знань з історії створення тих чи інших видів документів, технології роботи з ними; допомагає простежити еволюцію певних ...
 • Довжук, І. В.; Dovzhuk, I. (Домбровська Я. М., 2020)
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кадрове діловодство» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців кадрової ...
 • Довжук, І. В.; Dovzhuk, I. (Домбровська Я. М., 2020)
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Діловодство (загальне, спеціальне)» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців ...
 • Рибалка, В. В.; Rybalka, V. (Щербатих А. В., 2020)
  В данном проекте представлены работы философов, психологов, педагогов, практических работников образования, содержание которых направлено на укрепление здоровья и сохранение психологической стабильности современного ...
 • Rybalka, V.; Рибалка, В. В. (Publisher O. Yevenok, 2020)
  This project presents the papers of philosophers, psychologists, teachers, practitioners of education, biologists, physicians, psychiatrists, the content of which is aimed at improving well- being and maintaining the ...
 • Кошова, С. П.; Гбур, З. В.; Пархоменко-Куцевіл, О. І.; Koshova, S.; Hbur, Z.; Parkhomenko-Kutsevil, O. (ТОВ «Друкарня «Рута», 2021)
  У навчальному посібнику проаналізовано основні механізми державного регулювання навчання фахівців охорони здоров’я, його значення та роль в контексті державного управління. Розкрито сутність поняття «адаптивного навчання ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2020)
  У навчально-методичному посібнику подаються тематичний план, сітка годин і робоча програма з курсу «Соціальна філософія» відповідно до програми для студентів вищих навчальних закладів та вимог Міністерства освіти і науки ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2020)
  У навчально-методичному посібнику подаються тематичний план, сітка годин і робоча програма з курсу «Соціологія» відповідно до програми для студентів вищих навчальних закладів та вимог Міністерства освіти і науки України. ...

View more