eHSUPIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Опанасенко, Н. І.; Opanasenko, N. (Гуляєва В. М., 2022)
  Навчально-методичний посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Теорія і методика виховної роботи», повний лекційний курс, плани практичних, лабораторних занять, тестові завдання та тематику для самостійної ...
 • Волженцева, І. В.; Харченко, Н. В.; Volzhentseva, I.; Kharchenko, N. (Домбровська Я. М., 2021)
  У навчальному посібнику розкрито загальні питання психології, її предмет і завдання; розглянуто історію виникнення й розвитку психологічної науки, висвітлено особливості розвитку психіки і свідомості, закономірності психічних ...
 • Чернов, Б. О.; Ковальська, К. В.; Воловик, Л. М.; Chernov, B.; Kovalska, K.; Volovyk, L. (Домбровська Я. М., 2022)
  Автори друкують статтю українською мовою без скорочень. Слідом друкуються статті надруковані в семи іноземних часописах з певною редакторською правкою. Творча праця викладачів кафедри приносить певні позитивні наслідки, ...
 • Войтенко, Ю. М.; Voitenko, Yu. (ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди ; Домбровська Я. М., 2021)
  Україна протягом трьох десятиліть здійснила значний поступ у чинне законодавство, зокрема до тесту своєї Конституції. Ці зміни були викликані як рядом внутрішніх чинників, так і зовнішніх.
 • Потапенко, Р. М.; Potapenko, R. (ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди ; Домбровська Я. М., 2021)
  Метою даного дослідження є аналіз російського досвіду імплементації та застосування «м’якої сили» на пострадянському просторі, спроба визначити її інструменти та напрямки впровадження, з’ясувати конкретні заходи ...
 • Новородовський, В. В.; Новородовська, Н. О.; Novorodovskyi, V.; Novorodovska, N. (ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди ; Домбровська Я. М., 2021)
  Феномен волонтерського і добровольчого руху в Україні в умовах російської агресії став чинником розбудови громадянського суспільства й усвідомлення своєї відповідальності перед країною. Самоорганізація окремих груп населення ...
 • Коцур, Л. М.; Коцур, В. В.; Kotsur, L.; Kotsur, V. V. (ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди ; Домбровська Я. М., 2021)
  Дослідження засвідчує, що відсутність цілеспрямованої політики пам’яті у деяких пострадянських країнах спричинила консервацію ідеологічних продуктів комуністичної епохи, унаслідок чого стара комуністична парадигма ...
 • Дем'яненко, В. М.; Прядко, Т. П.; Demianenko, V.; Priadko, T. (ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди ; Домбровська Я. М., 2021)
  Проаналізовано популізм як невід’ємний атрибут публічної політики у пострадянських країнах.
 • Дем'яненко, Б. Л.; Дем'яненко, В. М.; Demianenko, B.; Demianenko, V. (ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди ; Домбровська Я. М., 2021)
  Проведено неупереджений, прискіпливий аналіз інституту президентства та його персоніфікація в сучасній Україні упродовж трьох десятиліть.
 • Хмельницька, О. С.; Khmelnytska, O. (Домбровська Я. М., 2021)
  Сучасний розвиток суспільства, реформування та модернізація системи освіти, інтеграція України до Європейського освітнього простору передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ...
 • Шаповал, Л. В.; Shapoval, L. (Домбровська Я. М., 2021)
  У навчально-методичному посібнику викладено матеріали навчальної дисципліни «Методика навчання біологічних дисциплін у профільній школі» для здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта «Біологія та здоров’я люд ...
 • Довгопола, Л. І.; Dovhopola, L. (Домбровська Я. М., 2021)
  Навчальний посібник побудований із урахуванням завдань курсу «Основи молекулярної біології і генетики», передбачених навчальною програмою закладів вищої освіти. У ньому викладено сучасні уявлення про механізми спадковості ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2021)
  У монографії розглянуто комплекс питань, пов’язаних з процесами посткомуністичної трансформації в країнах пострадянського простору. Встановлено інституційні, нормотворчі й політико-культурні чинники, які гальмують ...
 • Коцур, Н. І.; Буц, М. А.; Kotsur, N.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2021)
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються загальні заканономірності росту і розвитку організму дітей і підлітків, методики визначення функціонального стану нервової системи, вищої нервової діяльності, ендокринної, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М. ; БрДУ, 2021)
  Розглянуто психологічні аспекти безпеки особистості в нестримно змінному світі. Висвітлено результати пошуку шляхів вирішення науково-методичних, практичних проблем, що стоять перед особистістю у контексті забезпечення ...
 • Левченко, Т. М.; Levchenko, T. (КСВ, 2021)
  У монографії комплексно досліджено дифузні процеси субстандартної лексики в мові сучасних українських медіа через призму стилістики і прагматики. З’ясовано походження субстандарту, визначено термінологічний апарат ...
 • Ліщук-Торчинська, Т. П.; Распопов, Є. І.; Юхименко, Н. Ф.; Lishchuk-Torchynska, T.; Raspopov, Ye.; Yukhymenko, N. (Вежа-Друк, 2021)
  Освітній компонент «Філософія освіти» забезпечує оволодіння знаннями і технологіями сучасної освітньої діяльності в умовах трансформації суспільства. У поле її функціонування входить обґрунтування аксіологічних та ...
 • Новак, О. М.; Литвин, А. Ф.; Лаун, С. Ю.; Novak, O.; Lytvyn, A.; Laun, S. (Домбровська Я. М., 2021)
  У навчально-методичному посібнику подано короткий курс лекцій із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та академічна доброчесність» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності ...
 • Пангелова, Н. Є.; Красов, О. І.; Panhelova, N.; Krasov, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У навчальному посібнику розглянуті мета, завдання, організаційні та методичні особливості педагогічної практики у закладах дошкільної освіти. Надано перелік та алгоритм підготовки документів планування та звітності, ...
 • Семененко, О. Г.; Semenenko, O. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2021)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Вища математика» розроблений з метою надання методичної допомоги студентам економічних спеціальностей в процесі вивчення засад цієї дисципліни. Посібник містить робочу програму, ...

View more